VKSND tỉnh Hà Tĩnh (phòng 7) ban hành thông báo rút kinh nghiệm kết quả thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm 6 tháng đầu năm 2022
21:58 30/05/2022

Qua theo dõi kết quả thực hiện chỉ tiêu phiên tòa rút kinh nghiệm của các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp 6 tháng đầu năm 2022, vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (Phòng 7) đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm về một số nội dung trong công tác này.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị đều chủ động lựa chọn, phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Đã phối hợp tổ chức được 83 phiên tòa rút kinh nghiệm - tăng 06 phiên tòa so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, có 07 phiên tòa rút kinh nghiệm cụm (cùng kỳ năm 2021 phối hợp tổ chức được 04 phiên tòa). Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại các phiên tòa rút kinh nghiệm đã có sự đầu tư trong việc chuẩn bị dự thảo luận tội, đề cương xét hỏi, dự kiến những vấn đề cần tranh luận đối với bị cáo và những người tham gia tố tụng khác... Sau phiên tòa, các đơn vị kịp thời tổ chức họp rút kinh nghiệm, thực hiện chế độ báo cáo về Viện kiểm sát tỉnh tương đối đầy đủ.

Mặc dù, một số đơn vị còn có những tồn tại, hạn chế về việc chọn án, về chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, về xây dựng báo cáo kết quả tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm và việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, nhưng nhìn chung các phiên tòa rút kinh nghiệm của các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đều đảm bảo các tiêu chí theo quy định, đáp ứng yêu cầu công tác.

Nguyễn Quỳnh Trang- P7

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP