Văn bản điều hành

10:03 05/01/2016

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua 07 đạo luật nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về những nguyên tắc mới, tiến bộ của tố tụng tư pháp. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xin giới thiệu 7 đạo luật mới này để bạn đọc trong và ngoài ngành nghiên cứu, tham khảo

ĐĂNG NHẬP