Phòng 9 - Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05/CT-VKSTC ngày 18/10/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
14:11 09/11/2022

Thực hiện Chỉ thị 05/CT-VKSTC ngày 18/10/2022, ngày 09/11/2022 Phòng 9 đã tham mưu cho Lãnh đạo Viện KSND tỉnh ban hành Kế hoạch số 43/KH-VKS về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Kế hoạch số 43/KH-VKS đã đề ra các giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-VKSTC như: yêu cầu các đơn vị Viện KSND hai cấp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 05/CT-VKSTC; xác định công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự là công tác trọng tâm, chủ đạo của chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp trong thời gian tới. Viện trưởng Viện KSND hai cấp trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật; chú trọng công tác tự đào tạo tại chỗ để nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên; có chính sách động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện công tác này hoàn thành tốt nhiệm vụ, để họ an tâm công tác và cống hiến. Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên làm công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự phải đề cao vai trò, trách nhiệm trong nghiên cứu, nắm chắc và thực hiện đúng các quy định pháp luật, quy định, quy chế nghiệp vụ và văn bản hướng dẫn của Ngành. Toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt Chỉ số 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về “Tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ việc dân sự”; nâng cao số lượng, bảo đảm chất lượng các bản kiến nghi vi phạm pháp luật đối với cơ quan Tòa án; tăng cường phối hợp với Tòa án cùng cấp trong giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự; trong việc lựa chọn và tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm bảo đảm yêu cầu đề ra nhằm tạo điều kiện cho Kiểm sát viên nâng cao kỹ năng xử lý tình huống tại phiên tòa, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, thực hiện số hóa hồ sơ, phục vụ việc trình chiếu hình ảnh, công bố chứng cứ, tài liệu tại phiên tòa./.

Nguyễn Văn Quyết

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP