Bộ Tư pháp, Viện KSND tối cao, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành
20:43 20/02/2022

Ngày 29/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành (Thông tư số 12). Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 25/02/2022 thay thế cho Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/5/2016 hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự hiện hành (Thông tư số 06).

Thông tư số 12 quy định về phối hợp trong việc lập, ký xác nhận, tổng hợp số liệu và kiểm tra trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành; Thông tư được áp dụng đối với Cơ quan Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp và Bộ Tư pháp; nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê thi hành án dân sự, hành chính liên ngành là tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 5 Luật Thống kê đồng thời thống nhất biểu mẫu, giải thích và hướng dẫn ghi chép biểu mẫu, thời hạn và kỳ thống kê; ba Ngành thống nhất sử dụng số liệu thống kê thi hành án dân sự, hành chính liên ngành trong các báo cáo của Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao trước các cơ quan có thẩm quyền.

Chỉ tiêu thống kê thi hành án dân sự, hành chính liên ngành bao gồm các tiêu chí quy định trong các biểu mẫu, cụ thể:

Biểu mẫu số 01/TKLN-THADS - Thống kê kết quả thi hành án dân sự;

Biểu mẫu số 02/TKLN-THADS - Thống kê yêu cầu Tòa án xác định, phân chia tài sản, tuyên bố giao dịch vô hiệu; giải thích, sứa chữa hoặc xem xét lại bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thâm, tái thẩm và kết quả giải quyết của Tòa án;

Biểu mẫu số 03/TKLN-THADS - Thống kê việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính, kết quả theo dõi thi hành án hành chính;

Biểu mẫu số 04/TKLN-THADS - Thống kê kết quả kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính liên ngành.

Kỳ báo cáo thống kê năm trong thi hành án dân sự, hành chính liên ngành được bắt đầu từ ngày 01/10 năm trước và kết thúc vào ngày 30/9 năm kế tiếp liền kề, bao gồm kỳ báo cáo 3 tháng, kỳ báo cáo 6 tháng, kỳ báo cáo 10 tháng và kỳ báo cáo năm (12 tháng).

So với Thông tư số 06, Thông tư số 12 có một số thay đổi đáng chú ý như sau:

- Về kỳ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, hành chính liên ngành được lập theo kỳ 3 tháng, 6 tháng, 10 tháng và 12 tháng trong khi đó theo Thông tư 06 các kỳ thống kê bao gồm 12 kỳ: 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng và 12 tháng;

- Ngoài thống kê số liệu về thi hành án dân sự, Thông tư 12 còn có các tiêu chí quy định thống kê số liệu về theo dõi thi hành án hành chính, cụ thể, tại Biểu số 03/TKLN-THADS quy định về thống kê việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính, kết quả theo dõi thi hành án hành chính; tại Biểu số 04/TKLN-THADS - quy định về thống kê kết quả kiểm sát thi hành án hành chính;

- Tại Biểu số 01 và 04, các tiêu chí thống kê bao gồm các dòng con trong đó thống kê kết quả thi hành liên quan đến các vụ án hình sự, cụ thể:

Biểu số 01 - Về kết quả thi hành án dân sự - Thống kê số việc, tiền thi hành án trong đó có các dòng về kết quả thi hành đối với án tín dụng, án ma túy, án tham nhũng, chức vụ và án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (Bảng 1); đối với kết quả thi hành của các vụ án tham nhũng, chức vụ và án trật tự quản lý kinh tế, Biểu tách ra một bảng phân định rõ tính chất của việc thi hành án là thu cho Nhà nước, thu cho tổ chức tín dụng hoặc thu cho tổ chức, cá nhân khác (Bảng 2).

Đối với Biểu số 04 - Về kết quả kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính, hầu hết tiêu chí thống kê đều bao gồm dòng con là kết quả kiểm sát thi hành án đối với án tham nhũng, chức vụ và án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

- Theo quy định tại mục giải thích và hướng dẫn ghi chép biểu mẫu số 01/TKLN-THADS, đối với số liệu chưa có điều kiện thi hành án phải trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng (việc chưa có điều kiện chuyển sổ theo dõi riêng được quy định rõ tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự);

- Đối với việc  kiểm tra liên ngành về thống kê thi hành án dân sự:

Thông tư 06 tại Điều 9 quy định: Hàng năm, cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp trên có thể tổ chức kiểm tra liên ngành việc thực hiện báo cáo thống kê thi hành án dân sự đối với cấp dưới. Tuy nhiên, theo Thông tư số 12, định kỳ hàng năm, cơ quan quản lý Thi hành án dân sự, cơ quan Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân phối hợp kiểm tra liên ngành việc phối hợp thực hiện báo cáo thống kê thi hành án dân sự, hành chính liên ngành đối với cấp dưới.

Như vậy, khác với Thông tư 06 việc phối hợp kiểm tra liên Ngành về thống kê thi hành án dân sự đối với cấp dưới là không bắt buộc thì tại Thông tư số 12, hoạt động này cần thực hiện theo định kỳ hằng năm với sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách.

Cẩm Thơ

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP