Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020
21:37 06/07/2020

Sáng ngày 03/7/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước của đơn vị, trong những năm qua, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Kiểm sát Hà Tĩnh. Hàng năm, cùng với việc chỉ đạo tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản của Trung ương và địa phương về công tác Thi đua, khen thưởng, đặc biệt là Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đều tiến hành phát động phong trào thi đua yêu nước trong các đơn vị VKSND hai cấp với chủ đề phong phú, phù hợp với Chỉ thị, Hướng dẫn của VKSND tối cao cũng như đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị. Việc tổ chức các phong trào thi đua đều gắn chặt với thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, gắn với những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đề ra hàng năm, gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và việc thực hiện lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát: ''Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn'', tạo ra kết quả mang tính toàn diện hơn trong phong trào thi đua.

Đơn vị cũng đã kịp thời ban hành và thường xuyên bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định liên quan đến công tác thi đua một cách đầy đủ, toàn diện, như: Quy chế Hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng VKSND tỉnh; Quy chế xét duyệt sáng kiến, kinh nghiệm trong ngành Kiểm sát Hà Tĩnh; Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá, chấm điểm thi đua đối với các đơn vị VKSND hai cấp....

Qua phong trào đã tạo khí thế, động lực cho cán bộ, Kiểm sát viên ra sức thi đua đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, của ngành.

Trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, trong 5 năm qua, VKSND tỉnh đã chỉ đạo VKSND hai cấp tập trung nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết án hình sự. Do vậy, nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt so với chương trình, kế hoạch đề ra, trong đó, đáng chú ý là tỷ lệ giải quyết tin báo về tội phạm các năm đều đạt trên 95% (chỉ tiêu 90%), tỷ lệ giải quyết án kiểm sát điều tra hằng năm đều đạt trên 85% (chỉ tiêu 80%); tỷ lệ giải quyết án giai đoạn xét xử sơ thẩm hằng năm đều đạt trên 98% (chỉ tiêu 95%). Tiến độ giải quyết án trong các giai đoạn tố tụng đều được bảo đảm, tỷ lệ bắt, tạm giữ chuyển xử lý hình sự hằng năm đều đạt 100%; tất cả các quyết định phê chuẩn khởi tố bị can, phê chuẩn các biện pháp ngăn chặn đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật; không có trường hợp nào phải đình chỉ điều tra do không phạm tội; 100% Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố đúng người, đúng tội, không có trường hợp Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội hoặc xử khác tội danh Viện kiểm sát truy tố. Chú trọng phối hợp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng cho Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa (trong kỳ, đã tổ chức 504 phiên tòa rút kinh nghiệm cho Kiểm sát viên làm công tác hình sự). Bên cạnh đó, nhằm tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nâng cao ý thức pháp luật cho người dân, VKSND hai cấp đã chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án xác định 378 vụ án hình sự trọng điểm, tổ chức 184 phiên tòa lưu động.

Thông qua công tác kiểm sát, đã yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố 203 vụ, 206 bị can; trực tiếp khởi tố và yêu cầu Cơ quan điều tra tiến hành điều tra 01 vụ án nhằm chống bỏ lọt tội phạm; ban hành 70 kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm đối với các bản án có vi phạm nghiêm trọng, 195 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra, xét xử; 87 kiến nghị phòng ngừa tội phạm đối với cơ quan quản lý nhà nước. Các kháng nghị của VKSND hai cấp đảm bảo có chất lượng, tỷ lệ  kháng nghị được chấp nhận hằng năm đều vượt chỉ tiêu theo kế hoạch (đạt trên 85%).

VKSND hai cấp cũng đã thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng công tác trong các lĩnh vực kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, tạm giữ, tạm giam, thi hành án, khiếu nại, tố cáo. Qua công tác kiểm sát, Viện KSND hai cấp đã ban hành 103 kháng nghị, 404 kiến nghị yêu cầu các cơ quan hữu quan khắc phục vi phạm.

Trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và xây dựng Ngành theo yêu cầu cải cách tư pháp, để tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác của Ngành, đã kịp thời triển khai xây dựng kế hoạch công tác, bảo đảm bám sát các nội dung, yêu cầu theo Chỉ thị công tác của Viện KSND tối cao, các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, HĐND địa phương. Trong đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm đột phá trên từng lĩnh vực và đề ra biện pháp, thời gian thực hiện cụ thể. Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách tư pháp; kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót trong công tác cải cách tư pháp ở từng giai đoạn để đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả. Triển khai, tổ chức thực hiện tốt các quy định mới của các đạo luật về Tư pháp, các Nghị quyết của Quốc hội có liên quan đến hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân. Từng bước củng cố, hoàn thiện bộ máy, tổ chức cán bộ trong toàn ngành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của Ngành trong tiến trình cải cách tư pháp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được bổ sung, nâng cấp, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trong hưởng ứng các phong trào thi đua theo chuyên đề do Viện KSND tối cao và địa phương phát động, các phong trào đều được thực hiện sôi nổi, có sức lan tỏa và đạt nhiều kết quả thiết thực,. Đáng chú ý, trong phong trào “Cả nước chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “từ năm 2015 đến nay, Viện KSND 2 cấp đã đóng góp số tiền trên 600 triệu đồng hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới, ủng hộ người nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiên tai, lũ lụt…, huy động trên 1.000 ngày công lao động giúp đỡ người dân xây dựng hệ thống giao thông, kênh mương thủy lợi, chỉnh trang vườn hộ…;  trong phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”  tiếp tục được tổ chức thực hiện sâu rộng. Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, công chức, người lao động; thực hiện quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn; xây dựng Ngành trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên theo đúng tiêu chí của phong trào.

Với những kết quả đạt được, trong 5 năm (năm 2015 - 2020), đã có 2 tập thể và 1 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 19 lượt tập thể được công nhận danh hiệu "Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân" và 14 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu " Chiến sỹ thi đua Ngành"; 84 lượt tập thể và 281 lượt cá nhân được VKSND tối cao, UBND tỉnh tặng Bằng khen; hàng trăm lượt tập thể và cá nhân được Viện trưởng VKSND tỉnh tặng giấy khen và biểu dương.

Cũng nhân dịp này, thay mặt Ban cán sự Đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo Viện, đồng chí Phan Quý Nhất - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 -2025 với 5 nội dung thi đua cụ thể.

Nguyễn Quỳnh Trang

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP