Chi bộ 7 Viện KSND tỉnh kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2018
14:42 17/12/2018

Thực hiện các hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 12/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Kế hoạch số 46-KH/ĐUK ngày 15/11/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Công văn số 92-CV/ĐU ngày 21/11/2018 của Đảng ủy VKSND tỉnh về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 , ngày 14/12/2018, Chi bộ 7 thuộc Đảng bộ Viện KSND tỉnh đã tổ chức họp tiến hành kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 với sự tham dự của toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ.

Tại cuộc họp, Chi bộ đã nghe đồng chí Bí thư báo cáo Kiểm điểm kết quả công tác của tập thể Cấp ủy Chi bộ năm 2018 và tiến hành góp ý vào báo cáo. Qua báo cáo xác định Chi ủy Chi bộ 7 là cơ quan lãnh đạo mọi hoạt động của Chi bộ cũng như của 3 phòng chuyên môn (Thanh tra - Tổ chức - Khiếu Tố). Cấp ủy Chi bộ thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng và Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Căn cứ vào nhiệm vụ, chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy VKS tỉnh, Chi bộ đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018.

Trong năm 2018, Cấp ủy Chi bộ đã tiến hành kiểm tra 03 cuộc đối với việc thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với tất cả cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Qua kết quả kiểm tra cho thấy cán bộ, đảng viên được kiểm tra đều có tinh thần, trách nhiệm trong công tác xây dựng đảng cũng như công tác chuyên môn, thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và việc ghi chép vào sổ tay làm theo gương Bác. Thông qua công tác kiểm tra đã chỉ đạo kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại.

Trong cuộc họp, Chi bộ cũng đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá, phân loại đối với toàn bộ đảng viên thuộc Chi bộ. Với tinh thần thẳng thắn, chân thành, các đảng viên trong Chi bộ đã tự kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên; Chi bộ góp ý, nhìn nhận, ghi nhận những ưu điểm; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục đối với từng đảng viên và đặc biệt là tham gia góp ý đối với đồng chí Bí thư, Phó bí thư Chi bộ, các đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Thông qua kết quả kiểm điểm cho thấy 100%  các đảng viên trong Chi bộ đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có tinh thần thái độ phục vụ nhân dân tốt, nêu cao tinh thần tổ chức kỷ luật và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở tiêu chí đánh giá tại các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên và căn cứ vào kết quả đạt được trong năm 2018 của Chi bộ, các đảng viên trong Chi bộ đã đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng; biểu quyết đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên năm 2018, kết quả như sau:

- Đối với tập thể Chi bộ 7: 100% đảng viên trong Chi bộ đánh giá Chi bộ 7 đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

- Đối với đảng viên: 8/8 đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó: 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Dương Hoa - Đảng viên Chi bộ 7.

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP