Công văn hướng dẫn thống kê năm 2015
10:45 18/11/2015

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH

Số: 1660 /VKS-TK

v/v hướng dẫn thực hiện kỳ thống kê tháng 11 và 12 tháng năm 2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 11  năm  2015

Kính gửi:

-  Viện kiểm sát các huyện, thị xã, thành phố;

-  Các Phòng nghiệp vụ Viện KSND tỉnh.

Để kỳ thống kê tháng 11 và kỳ thống kê 12 tháng năm 2015 đảm bảo chất lượng và đúng thời hạn yêu cầu, Phòng Thống kê hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Về các loại thống kê phải thực hiện; thời điểm lấy số liệu thống kê; thời điểm có báo cáo thống kê .

1.1. Về các loại thống kê phải thực hiện trong kỳ thống kê tháng 11/2015 :  Trong kỳ thống kê tháng 11/2015, các đơn vị xây dựng các loại thống kê sau: Thống kê nghiệp vụ tháng 11/2015; Thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp tháng 11/2015; Thống kê hình sự liên ngành tháng 11/2015; Thống kê trong giai đoạn xét xử sơ thẩm tháng 11/2015; thống kê nghiệp vụ 12 tháng năm 2015. Kèm theo thống kê là các phụ lục theo quy định tại quyết định 452/QĐ-VKSTC ngày 4 tháng 10 năm 2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao; danh sách án hình sự tháng 11/2015 và danh sách án hình sự 12 tháng của năm 2015.

Theo chỉ đạo của Viện trưởng VKS tỉnh, các đơn vị báo cáo số liệu và danh sách số đảng viên phạm tội, số bị can, bị cáo là người chưa thành niên của tháng 11/2015 và 12 tháng của năm 2015.

1.2. Thời điểm lấy số liệu thống kê :

+ Đối với kỳ thống kê tháng 11/2015 :  Lấy số liệu từ 01/11/2015 đến ngày 26/11/2015.

+ Đối với kỳ thống kê 12 tháng : Lấy số liệu từ ngày 26/11/2014 đến 26/11/2015.

1.3. Về thời điểm có báo cáo thống kê tại Viện kiểm sát tỉnh ( Phòng Thống kê):   Đề nghi các đơn vị, truyền số liệu thống kê vào chiều 26/11 hoặc sáng 27/11/2015 . Trong ngày 27/11/2015, phân công cán bộ mang báo cáo thống kê (tháng 11 và 12 tháng) về Viện kiểm sát tỉnh ( Phòng Thống kê) để kiểm tra, đối chiếu số liệu.

2. Một số vấn đề cần chú ý :

- Các đơn vị cần thống kê chính xác số liệu cũ của năm 2014 mang sang 2015 ở tất cả các khâu công tác kiểm sát; chú ý số liệu án đình chỉ, tạm đình chỉ, án hủy, án trả hồ sơ điều tra bổ sung, án chuyển thẩm quyền…

- Số liệu thống kê còn lại chưa giải quyết của tháng 11 và năm 2015 ( chuyển sang 2016) phải trùng khớp với nhau; số mới, số giải quyết của năm 2015 phải bằng số mới, số giải quyết của 12 tháng ( từ tháng 12/2014 đến tháng 11/2015) cộng lại;

- Đối với thống kê án hình sự 12 tháng, cần chú ý số liệu thống nhất giữa biểu 1, biểu 2 và biểu 9.

Trên đây là một số vấn đề cần chú ý khi xây dựng báo cáo thống kê năm 2015 và tháng 11/2015, đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn các đơn vị liên hệ về đồng chí Phan Hồng Vị, ĐT: 0982161548 hoặc 0912197679 để được hướng dẫn, hỗ trợ./.

Nơi nhận:

- Như­ trên ( để thực hiện);

- Đ/c Viện trưởng ( để báo cáo);

- Đ/c Thủy – Phó Viện trưởng  ( để bc);

- VPTH;

- L­ưu VT; TK.

TL.VIỆN TR­ƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG THỐNG KÊ

Trần Vinh Hiển

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP