Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ và trật tự nội vụ tại Viện kiểm sát nhân dân hai cấp
08:48 21/02/2020

Thời gian qua, các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản, quy định về việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ đến công chức, người lao động, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức và người lao động, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ và trật tự nội vụ trong Ngành kiếm sát Hà Tĩnh. Tuy nhiên, ở một số đơn vị vẫn còn công chức, người lao động chưa nghiêm chỉnh chấp hành như: đi làm muộn giờ; việc trực ngoài giờ hành chính chưa đảm bảo...đã được Thanh tra thông báo rút kinh nghiệm.

Để tiếp tục thực hiện tốt việc chấp hành  kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong toàn Ngành kiểm sát Hà Tĩnh theo chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Công văn số 121/VKS-TTr ngày 06/02/2020 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ, cùng với đó, đã sao gửi Công văn số 305/VKSTC-T1 ngày 03/02/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến các đơn vị Viện kiểm sát hai cấp để quán triệt, thực hiện nghiêm túc.

Trong thời gian tới, các đơn vị Viện kiểm sát hai cấp cần phải tiếp tục quán triệt, phổ biến các văn bản liên quan đến việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ đến toàn thể công chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. Đơn vị Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ và trật tự nội vụ tại Viện kiểm sát nhân dân hai cấp nhằm duy trì kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm của công chức, người lao động trong Ngành kiểm sát HàTĩnh./.

Thanh tra VKSND tỉnh

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP