ĐẢNG ỦY VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH VỚI NHỮNG KẾT QUẢ ĐÁNG GHI NHẬN SAU 03 NĂM LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
14:18 03/09/2019

Qua 3 năm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa X), nhận thức và trách nhiệm của các Chi bộ và Đảng viên trong Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt...

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một di sản tinh thần to lớn và quý giá của dân tộc ta, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là việc làm hết sức cần thiết. Chính vì lẽ đó, trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn của cả nước nói chung và của ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng. Với Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đây là việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện các Chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cũng như việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ chính trị của đơn vị nhằm phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên và xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Các tổ chức Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy vinh danh, trong đó có Đảng bộ Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh

Sau khi có Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 111-KH/ĐU, ngày 24/10/2016 và thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, trên cơ sở nội dung chuyên đề hằng năm và hướng dẫn của Cấp ủy cấp trên, Đảng uỷ đã xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với nội dung từng chuyên đề, lãnh đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Cùng với việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “ Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém mà nên ”, “ cán bộ là cái gốc của mọi công việc ”, cán bộ, nhất là người đứng đầu càng không được có những biểu hiện “ tư duy nhiệm kỳ ”, “ cục bộ ”, “ nể nang, dễ dãi ”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, thời gian qua, 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đều xây dựng Kế hoạch, đăng ký nội dung phấn đấu học tập và nêu gương theo Bác. Việc xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung học tập, nêu gương sát với chức trách nhiệm vụ, tính chất công việc của mỗi cán bộ, đảng viên, trong đó đề cao tinh thần cầu thị, học hỏi của cán bộ, đảng viên và vai trò gương mẫu, nêu gương của những người đứng đầu. Định kỳ hằng quý tổ chức cho cán bộ, đảng viên báo cáo kết quả thực hiện cam kết trước chi bộ.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là thiết thực, hiệu quả, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm đến hoạt động kiểm tra, giám sát. Trong kỳ, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tiến hành 22 cuộc kiểm tra tại 7/7 chi bộ trực thuộc về công tác xây dựng Đảng, việc xây dựng chương trình kế hoạch, việc tổ chức sinh hoạt, thảo luận chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cam kết thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Đảng ủy cũng đã quyết định giám sát theo chuyên đề đối với 04 đồng chí Bí thư Chi bộ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Bí thư Chi bộ trong công tác xây dựng Đảng, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua đó, đã kịp thời nhắc nhở, khắc phục những tồn tại, hạn chế, việc làm chưa tốt để rút kinh nghiệm. Thông qua Lễ chào cờ đầu tháng, các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác đảng hằng năm, Đảng ủy đều có đánh giá biểu dương đối với những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Đảm bảo việc biểu dương kịp thời để động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy nhân rộng người tốt, việc tốt; đến nay, đã có 6 lượt tập thể và 30 lượt cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhìn chung, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trong những năm qua đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, tư cách của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không ngừng được nâng lên; tính nêu gương của cán bộ, đảng viên được thể hiện rõ nét, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy; tinh thần dân chủ, đoàn kết trong đảng, trong các đơn vị được củng cố, tăng cường. Cán bộ, đảng viên trong ngành đã giữ vững tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống chuẩn mực; không có biểu hiện “tự diễn biến”,” tự chuyển hóa”; chấp hành nghiêm kỷ luật nghiệp vụ, kỷ luật lao động; phát huy trách nhiệm nêu gương, đoàn kết, dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, từ đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực cả trong xây dựng, thực hiện các quy định về văn hóa công sở, đạo đức công vụ và trong cải cách tư pháp.

Điều đáng nói là quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trước đây, và sau này là Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã luôn gắn các nội dung học tập và làm theo gương Bác theo chủ đề hằng năm với việc thực hiện phong trào thi đua: Xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “ Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm ” cùng với thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ ngành Kiểm sát “ Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn ”. Nhờ có mục tiêu, tiêu chí cụ thể để phấn đấu thực hiện nên việc học tập và làm theo gương Bác đã trở thành những việc làm thường xuyên, cụ thể, sát với công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Với cách làm này đã khích lệ được tinh thần phấn đấu, nỗ lực trong học tập, công tác của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ của ngành, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Các cán bộ, đảng viên hăng say công tác, ra sức thi đua. Các khâu công tác, các bộ phận nghiệp vụ đều bám sát và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghiệp vụ đã đề ra, nhiều chỉ tiêu công tác đạt cao, chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát ngày càng được nâng lên. Trong 3 năm qua, Ban cán sự, Đảng ủy, Lãnh đạo viện đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị Viện kiểm sát hai cấp hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch. Đã có 24 lượt tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 73 lượt cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở, 5 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân, 39 lượt tập thể và 138 lượt cá nhân được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen, 46 lượt tập thể và 257 lượt cá nhân được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng Giấy khen. Riêng tập thể Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2016, được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 và 2018...

Thành quả trên còn có sự đóng góp không nhỏ của các tổ chức đoàn thể trong Viện kiểm sát nhân dân tỉnh như Công Đoàn, Đoàn thanh niên, Cựu Chiến binh… đã phát huy vai trò trong vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành, các hoạt động xung kích, tình nguyện, từ thiện…

Đi đầu trong việc học tập và làm theo gương Bác phải kể đến các cán bộ, đảng viên là hội viên Chi Hội cựu chiến binh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Phát huy truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ, các cán bộ đảng viên là cựu chiến binh tiếp tục nêu cao vai trò gương mẫu, phối hợp với các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia xây dựng và có nhiều đóng góp giúp lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hàng năm, Chi hội Cựu chiến binh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đều ký kết Giao ước thi đua với Chi đoàn thanh niên. Song song với hỗ trợ Chi đoàn thanh niên trong việc xây dựng các công trình, phần việc thanh niên, phối hợp tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, các Cựu chiến binh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thường xuyên tổ chức những buổi gặp mặt giao lưu “chuyển giao thế hệ” để các đoàn viên thanh niên học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác, nhất là các kinh nghiệm thực tiễn... Các hoạt động của Chi hội Cựu chiến binh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa ngày càng rộng rãi trong các đơn vị Viện kiểm sát hai cấp.

Bên cạnh đó, hoạt động của Chi đoàn thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cũng để lại nhiều dấu ấn. Khắc ghi lời dạy của Người: “ Tôi khuyên các bạn là chớ đặt những chương trình, kế hoạch mênh mông, đọc nghe sướng tai nhưng không thực hiện được. Việc gì cũng cần phải  thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng phải từ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hiện được hẳn hoi hơn là một trăm chương trình to tát mà không làm được ”, trong những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi đoàn thanh niên không chỉ dừng lại ở các buổi sinh hoạt chuyên đề, các chiến dịch ra quân tình nguyện giúp đỡ các địa phương xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh mà còn ra sức ứng dụng sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhất là công nghệ thông tin để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo gương Bác. Các hoạt động tuy nhỏ nhưng đã góp phần xây dựng lớp thanh niên ngành Kiểm sát Hà Tĩnh thời kỳ mới, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, có tri thức, sức khỏe, khát vọng vươn lên; xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Có thể nhận thấy, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy cơ quan, sự chủ động của các chi ủy trực thuộc, sự gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thời gian qua đã tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong ngành, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, qua đó góp phần hoàn thành tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh... Ghi nhận nỗ lực, cố gắng và những thành quả trên, từ năm 2015 đến nay Đảng bộ luôn được xếp loại trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong dịp sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa qua, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vinh dự là một trong 06 Đảng bộ (trên tổng số 105 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao tặng Bằng khen.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cán bộ, đảng viên có lúc chưa nhận thức sâu sắc về sự cần thiết, ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa đa dạng, phong phú...

Trong thời gian tới, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong đó, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời biểu dương những tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tốt, đồng thời phát hiện, uốn nắn, phê bình những tập thể, cá nhân tiến hành chưa nghiêm túc. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Gắn chặt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, nhất là dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phục vụ tốt các nhiệm vụ chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại.

Nguyễn Quỳnh Trang- Văn phòng VKSND tỉnh Hà Tĩnh

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP