Những kết quả bước đầu trong công tác kháng nghị, kiến nghị về thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016 của Viện KSND tỉnh.
09:00 09/06/2016

Kháng nghị, kiến nghị vừa là quyền quyền năng pháp lý nhưng cũng là trách nhiệm của Viện kiểm sát được Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân xác định, thực hiện tốt nhiệm vụ này nhằm khắc phục những vi phạm trong hoạt động tư pháp, bảo đảm cho hoạt động tư pháp được thực hiện nghiêm minh, công bằng, dân chủ và khách quan, bảo vệ quyền con người, các quyền và lợi ích chính đáng của nhà nước, của các tổ chức và công dân đã được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận; góp phần quan trọng trong việc khẳng định và nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát trong hệ thống các cơ quan tư pháp.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kháng nghị, kiến nghị, những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm sát thi hành án dân sự. Kế hoạch công tác năm 2016, đơn vị tiếp tục xác định nội dung đột phá “ Nâng cao chất lượng hiệu quả kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự ”. Tập trung phát hiện vi phạm, qua đó ban hành kiến nghị, kháng nghị trong hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự của cơ quan Thi hành án dân sự, của Tòa án nhân dân hai cấp và các cơ quan khác liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm đột phá, ngay từ đầu năm Phòng kiểm sát thi hành án dân sự đã xây dựng các chuyên đề tập huấn hai cấp về phát hiện các dạng vi phạm trong giao nhận bản án, quyết định của Tòa án; trong kiểm sát quyết định thi hành án; trong xác minh, phân loại điều kiện thi hành án; trong xây dựng văn bản kháng nghị, kiến nghị…. Đồng thời phân công kiểm sát viên của Phòng và đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện phân công kiểm sát viên có kinh nghiệm trong công tác này, theo dõi, quản lý chặt chẽ việc ra quyết định thi hành án, đình chỉ, tạm đình chỉ, hoãn thi hành án….

Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục chú trọng mở sổ sách theo dõi, tổng hợp tình hình vi phạm, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, người có thẩm quyền về thi hành án dân sự. Tập trung phát hiện những vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục và nội dung của quá trình tổ chức thi hành án; những vi phạm Viện kiểm sát đã kiến nghị nhưng còn tái diễn. Xác định rõ những việc hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án, ủy thác, từ chối nhận đơn yêu cầu không có căn cứ hoặc vi phạm, những trường hợp có điều kiện thi hành án vẫn cố tình chây ỳ nhưng Chi cục Thi hành án dân sự không áp dụng biện pháp cưỡng chế hoặc trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế không đúng quy định pháp luật. Kiểm sát chặt chẽ việc quyết định thi hành án, qua đó phát hiện các dạng vi phạm như : ra quyết định không đúng nội dung bản án, quyết định; áp dụng không đúng căn cứ pháp luật; ra quyết định thi hành khi bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật; gửi quyết định cho Viện kiểm sát không đúng thời hạn. Kiểm sát hoạt động Tòa án chuyển giao bản án, quyết định cho Chi cục Thi hành án; các trường hợp Tòa án ra quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp Ngân sách Nhà nước. Tập trung phát hiện những dạng vi phạm mới phát sinh như: ủy thác ngay trước thời điểm thống kê, báo cáo hoặc “hướng dẫn” cho người được thi hành án làm đơn yêu cầu nhưng sau đó thỏa thuận rút đơn nhằm trốn tránh tiền phí thi hành án…

Phòng nghiệp vụ đã yêu cầu Viện kiểm sát cấp huyện sao gửi các  phiếu kiểm sát quyết định thi hành án dân sự phát hiện vi phạm; phiếu kiểm sát quyết định hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, không có điều kiện thi hành án; phiếu kiểm sát quyết định miễn giảm nghĩa vụ thi hành án, trên cơ sở đó lãnh đạo Phòng phân công kiểm sát viên nghiên cứu lập phiếu kiểm tra kết quả kiểm sát các loại phiếu kiểm sát quyết định trên, nhằm kịp thời phát hiện vi phạm, để tổng hợp ban hành kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự, Tòa án cùng cấp chỉ đạo cấp huyện chấn chỉnh khắc phục, đồng thời thông báo rút kinh nghiệm đối với Viện kiểm sát cấp huyện.

Với nhiều biện pháp nghiệp vụ đã được triển khai thực hiện, 6 tháng đầu năm 2016, công tác kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các đơn vị Viện kiểm sát đã chú trọng phát hiện nhiều dạng vi phạm như: việc Tòa án chuyển giao bản án, quyết định cho cơ quan Thi hành án dân sự chậm, chuyển giao khi án chưa có hiệu lực pháp luật; cơ quan Thi hành án dân sự quyết định không đảm bảo căn cứ, xác minh phân loại điều kiện không đúng … Viện kiểm sát hai cấp đã ban hành 13 bản kiến nghị đối với Cơ quan Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân và Ủy ban nhân dân. So với cùng kỳ năm 2015, kiến nghị năm 2016 tăng 03 văn bản (10/13). Chất lượng các bản kháng nghị, kiến nghị được nâng lên; nhiều văn bản kiến nghị đảm bảo căn cứ, có sức thuyết phục cao. Điển hình như : Kiến nghị số 15/KN-KSTHADS ngày 29/02/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đối với Tòa án nhân dân tỉnh vi phạm trong việc bản án không tuyên hoặc tuyên phần xử lý vật chứng có sai sót; bản án, quyết định tuyên không chính xác diện tích đất thực tế và xử lý phần tài sản trên đất; Kiến nghị số 150/KN-VKS-KSTHADS ngày 03/02/2016 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân, đối với Chi cục Thi hành án dân sự trong việc ra quyết định thi hành án; Kiến nghị số 154/KN-VKS-KSTHADS ngày 22/4/2016 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về tăng cường chỉ đạo công tác thi hành án dân sự.

Các bản kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân đều được Cơ quan thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân và Ủy ban nhân dân chấp nhận, trả lời bằng văn bản khắc phục vi phạm kịp thời, góp phần bảo đảm việc chấp hành pháp luật về thi hành án của cơ quan, tổ chức trên địa bàn được thống nhất. Đặc biệt góp phần tích cực thúc đẩy giải quyết các việc trọng điểm, tồn đọng, khó thi hành và hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong công tác thi hành án dân sự.

Đạt được những kết quả bước đầu nói trên, có nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể nêu lên một số nguyên nhân cơ bản sau :

- Hàng quý, Phòng nghiệp vụ ban hành thông báo rút kinh nghiệm đối với VKS cấp huyện, trong đó quan tâm đến việc thông báo vụ việc điển hình để rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, hạn chế và học hỏi những điểm mới, cách làm hay trong việc phát hiện vi phạm và xây dựng văn bản kháng nghị, kiến nghị. Đồng thời phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh rà soát, chỉ đạo giải quyết những vụ việc trọng điểm, phức tạp kéo dài, giải thích án tuyên không rõ khó thi hành.

- Phòng nghiệp vụ thường xuyên chỉ đạo Viện kiểm sát cấp huyện đề ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, để phát hiện và tích lũy vi phạm; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, người có thẩm quyền và đối tượng có quyền, nghĩa vụ liên quan về thi hành án, từ đó làm căn cứ để ban hành kháng nghị, kiến nghị.

- Viện kiểm sát hai cấp đã chú trọng nâng cao chất lượng các bản kiến nghị, kháng nghị trong công tác thi hành án dân sự. Khi xây dựng văn bản kháng, nghị, kiến nghị cán bộ làm công tác thi hành án dân sự phải chủ động nghiên cứu các văn bản liên quan, phải đảm bảo chính xác và chặt chẽ về nội dung và xác định đánh giá đúng nguyên nhân vi phạm, trách nhiệm của đối tượng bị kháng nghị, kiến nghị (nhất là những nguyên nhân trực tiếp, chủ yếu dẫn đến vi phạm). Việc phân tích tổng hợp phải đảm bảo tính chính xác đầy đủ, rõ ràng, đảm bảo chặt chẽ, có tính tổng hợp cao nêu các điều luật tương ứng để chứng minh.

Những thành tích, kết quả trong công tác ban hành kiến nghị, kháng nghị về thi hành án dân sự , 6 tháng đầu năm 2016 của Viện kiểm sát hai cấp là khá nổi bật. Kết quả đó đã góp phần thể hiện được vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát hoạt động tư pháp. Đồng thời góp phần cùng toàn ngành Kiểm sát Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016./.

Lan Anh – Thùy Linh

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP