CẦN NGHIÊN CỨU BỔ SUNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU KHÂU CÔNG TÁC KHIẾU TỐ CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN
16:43 07/05/2014

          Ngày 13/6/2012, Viện KSND tối cao ban hành Quyết định số 297/QĐ-VKSTC (được bổ sung tại Quyết định số 62/QĐ-VKSTC ngày 22/2/2013), về ban hành Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân. Hệ thống chỉ tiêu ban hành đã phản ánh cơ bản về “lượng” và “chất” kết quả hoạt động nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo cũng như trách nhiệm của cán bộ kiểm sát viên; thúc đẩy phong trào thi đua  phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ được giao.

          Tuy nhiên qua nghiên cứu 8 chỉ tiêu đối với khâu công tác Khiếu tố, thấy có một số chỉ tiêu cần phải bổ sung , sửa đổi cụ thể:

          - Đối với chỉ tiêu: “ Trả lời thỉnh thị đối với Viện KSND cấp `dưới đúng thời hạn” chỉ tiêu này theo quy định tại  Quyết định số 62/QĐ-VKSTC ngày 22/2/2013, thì được áp dụng cho 3 cấp ( gồm : Viện KSND cấp huyện,  Viện KSND cấp tỉnh và Viện KSND tối cao), việc quy định áp dụng cho 3 cấp là chưa phù hợp, vì với mô hình tổ chức Viện KSND hiện tại thì chỉ có 02 cấp (  Viện KSND cấp tỉnh và Viện KSND tối cao) là trả lời thỉnh thị của Viện KSND cấp dưới. Do vậy cần điều chỉnh lại đối tượng áp dụng chỉ tiêu này ( chỉ áp dụng đối với Viện KSND cấp tỉnh và Viện KSND tối cao)

           - Đối với chỉ tiêu: “ Kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp”, chỉ tiêu đề ra: 1 đơn vị/ 1 năm ( áp dụng cho cả 3 cấp).

          Chỉ tiêu này thực chất là một trong bốn biện pháp kiểm sát mà Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân quy định quyền năng của của Viện kiểm sát được phép áp dụng  trong quá trình thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết KN-TC về tư pháp, nó chỉ được áp dụng trong “ Tố tụng hình sự” . Trong thực tế chỉ tiêu này rất khó thực hiện vì: Theo quy định tại thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10/8/2005, thì chỉ được trực tiếp kiểm sát khi Viện kiểm sát thực hiện 3 quyền yêu cầu ( yêu cầu ra văn bản giải quyết; yêu cầu kiểm tra việc giải quyết KN-TC của cấp mình và cấp dưới; yêu cầu cung cấp hồ sơ tài liệu) mà vẫn còn vi phạm, như vậy khả năng thực hiện chỉ tiêu này rất thấp.

          Qua thực tiễn thấy rằng: Đơn KN-TC về hoạt động tư pháp trong  “ Tố tụng Dân sự”, “ Tố tụng Hành chính- kinh tế” nhiều, nếu áp dụng chỉ tiêu này vừa khó thực hiện, vừa chưa thể hiện hết các quyền năng của Viện kiểm sát trong kiểm sát việc giải quyết KN-TC, ở tất cả các khâu.

          Do vậy, đề xuất thay chỉ tiêu này bằng chỉ tiêu: “  Ban hành văn bản yêu cầu, kiến nghị trong kiểm sát việc giải quyết KN-TC về tư pháp đối với cơ quan tư pháp”, chỉ tiêu đề ra: 02 văn bản yêu cầu/ năm.  Nếu áp dụng chỉ tiêu này vừa thể hiện được trách nhiệm, quyền năng của Viện kiểm sát, vừa linh hoạt áp dụng được trong tất cả các lĩnh vực hình sự, dân sự , hành chính, thi hành án.                                    

 

                                                   Nguyễn Ngọc Bính- Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP