ĐẢNG ỦY VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH LÀM TỐT CÔNG TÁC ĐỠ ĐẦU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
07:02 04/09/2019

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, trong những năm qua, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới.

Năm 2011, ngay sau khi có chương trình của Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh và Văn bản phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác xây dựng Nông thôn mới do 01 đồng chí Phó Viện trưởng làm Tổ trưởng, ban hành văn bản triển khai phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên và tổ chức ký kết Giao ước thi đua giữa các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp. Hàng năm, Tổ công tác đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, các đơn vị trực thuộc ban hành kế hoạch đỡ đầu xây dựng Nông thôn mới, trong đó, xác định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và biện pháp thực hiện. Nhờ vậy đã tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động cho mỗi cán bộ, Đảng viên.

Từ năm 2011 đến nay, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành thực hiện hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới trên cơ sở phát huy điểm thuận lợi, có trọng tâm, trọng điểm; gắn việc hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành và việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, một trong những hoạt động trọng tâm trong hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp là hỗ trợ thực hiện tốt tiêu chí thứ 19 về An ninh trật tự, an toàn xã hội tại các vùng nông thôn. Các đơn vị đã chủ động theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình an ninh, trật tự, tình hình tội phạm trên địa bàn để chủ động trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tăng cường nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp cũng đã chú trọng thực hiện các hoạt động trực tiếp ủng hộ kinh phí, ngày công lao động vào công tác xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Hiện nay, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đang nhận đỡ đầu 02 xã xây dựng nông thôn mới, gồm xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân và xã Hương Bình, huyện Hương Khê; 13/13 đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện nhận đỡ đầu 13 xã trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa bàn. Trong 10 năm qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phát động cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đóng góp số tiền và tài sản trị giá gần 1 tỷ đồng hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới; tổ chức quyên góp, phối hợp với báo Bảo vệ pháp luật hỗ trợ 2.000 suất quà trị giá hơn 1 tỷ đồng cho người dân bị lũ lụt tại các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Can Lộc. Các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện đã tiến hành quyên góp ủng hộ xây dựng các công trình với số tiền trên 550.000.000 đồng và trao tặng các trang thiết bị để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các hoạt động văn hóa, thể thao.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cũng thường xuyên được quan tâm nhằm ngăn chặn tội phạm phát sinh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức 03 đợt tuyên truyền tại xã Xuân Hội và Hương Bình. Ngoài ra, đã huy động cán bộ, công chức tham gia trên 1000 ngày công lao động, xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, giúp đỡ người dân chỉnh trang vườn hộ… trên địa bàn các xã. Với sự hỗ trợ hiệu quả của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, từ chỗ là các xã có xuất phát điểm thấp, đến nay, xã Xuân Hội đã hoàn thành về đích Nông thôn mới trong năm 2018, xã Hương Bình đã hoàn thành 13/20 tiêu chí Nông thôn mới và đang phấn đấu về đích trong năm 2020.

Có được kết quả trên, trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo nhạy bén và kịp thời của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, sự vững vàng về tư tưởng, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, của tập thể cán bộ, kiểm sát viên trong toàn ngành. Hoạt động của các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội, xây dựng nông thôn mới của các địa phương; uy tín của ngành Kiểm sát đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân ngày càng được khẳng định.

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới vẫn còn có tồn tại, hạn chế: một số Viện kiểm sát cấp huyện chưa có nhiều hoạt động đóng góp, hỗ trợ cho địa phương, các hoạt động tình nguyện trực tiếp như tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giao lưu với đơn vị cơ sở chưa nhiều, chưa phong phú.

Trong thời gian tới, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành tập trung thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, xây dựng nông thôn mới của các địa phương. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ, ủng hộ xây dựng nông thôn mới dưới các hình thức cụ thể, thiết thực. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự phối hợp, hỗ trợ của các ngành, tổ chức chính trị xã hội để thực hiện tốt công tác hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016-2020) do Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động. Đảm bảo 100% tập thể, cá nhân trong đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua. Kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong hỗ trợ xây dựng nông thôn mới để nhân rộng trong toàn ngành, từ đó cổ vũ hiệu quả phong trào thi đua./.

Nguyễn Quỳnh Trang

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP