Thông báo - Mời họp

10:17 25/07/2016

Ngày 6 tháng 4 năm 2016, Viện KSTC có ban hành 03 quyết định về các tiêu chí thống kê mới kèm theo biểu mẫu mới và quy định về chế độ báo cáo của các tiêu chí thông kê này. Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh xin đăng lại lên cổng thông tin điện tử của đơn vị để cán bộ, công chức trong Ngành tham khảo trước khi triển khai thực hiện đồng bộ.

ĐĂNG NHẬP