Kiểm sát viên viết

14:56 10/09/2015

(BNCTW) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25-11-2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2015. Luật sửa đổi, bổ sung 47 Điều; bãi bỏ Điều 32, 33, 34, 51, 138. 139, điểm b Khoản 1 Điều 163, các khoản 3 và 4 Điều 179 của Luật thi hành án dân sự năm 2008. Theo đó, có một số nội dung sửa đổi, bổ sung nổi bật như sau:

14:55 10/09/2015

Thực trạng tình hình vi phạm và tội phạm về ma túy trong nhà tạm giữ, trại tạm giam và trại giam.

ĐĂNG NHẬP