Kiểm sát viên viết

15:34 17/12/2014

(BNCTW) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25-11-2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2015. Luật sửa đổi, bổ sung 47 Điều; bãi bỏ Điều 32, 33, 34, 51, 138. 139, điểm b Khoản 1 Điều 163, các khoản 3 và 4 Điều 179 của Luật thi hành án dân sự năm 2008. Theo đó, có một số nội dung sửa đổi, bổ sung nổi bật như sau:

10:15 10/12/2014

Luật tố tụng hành chính có hiệu lực thi hành đến nay thời gian hơn 3 năm, đã phát huy được rất nhiều yếu tố tích cực: không chỉ góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam mà còn có ý nghĩa to lớn trong việc cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng về ​cải cách tư pháp, góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính hiện nay. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Luật tố tụng hành chính, do một số nội dung của Luật chưa được hướng dẫn cụ thể, nên còn có tình trạng thiếu thống nhất về nhận thức giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, gây khó khăn trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin nêu một số vấn đề sau:

ĐĂNG NHẬP