Hoạt động điều hành

10:17 25/07/2016

Ngày 6 tháng 4 năm 2016, Viện KSTC có ban hành 03 quyết định về các tiêu chí thống kê mới kèm theo biểu mẫu mới và quy định về chế độ báo cáo của các tiêu chí thông kê này. Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh xin đăng lại lên cổng thông tin điện tử của đơn vị để cán bộ, công chức trong Ngành tham khảo trước khi triển khai thực hiện đồng bộ.

10:03 05/01/2016

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua 07 đạo luật nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về những nguyên tắc mới, tiến bộ của tố tụng tư pháp. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xin giới thiệu 7 đạo luật mới này để bạn đọc trong và ngoài ngành nghiên cứu, tham khảo

ĐĂNG NHẬP